cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 

 แผนกกายภาพบำบัด          บริการรักษาทางกายภาพบําบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ 
สําหรับทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย รักษาและฟื้นฟูอาการของผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยยา 
หรือการผ่าตัด รวมถึงผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนกลับสู่ภาวะปกติ หรือใกล้เคียงภาวะ
ปกติมากที่สุด โดยนักกายภาพบําบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
บริการและการรักษา 

          - การฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์  อัมพาต หากได้รับการบําบัดแต่เนิ่น ๆ โอกาสฟื้นความสามารถ
            ให้กลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จะมีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบําบัดหรือได้รับแต่ล้าช้า 
         
          - การฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ เน้นใน 3 กลุ่มหลัก  
          1) ภาวะถดถอยของกระดูกและกล้ามเนื้อตามอายุ เช่น ข้อเสื่อม    
          2) การฟื้นฟูหลังจากเป็นโรคหลอดเลือด เช่น ที่หัวใจหรือสมอง    
          3) ฟื้นฟูระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง  เช่น หลังการผ่าตัดสะโพก 
              ผู้ป่วยที่ไม่ค่อยมีแรง    
         
          - การฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก เน้นกลุ่มเด็กที่มีความทุพพลภาพ เช่น เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง
            พัฒนาการผิดปกติในเด็ก

         
          - การฟื้นฟูผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ มีส่วนวางแผนฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ป้องกันภาวะ 
            แทรกซ้อนที่จะตามมา ประเมินแบบของรถเข็น หรือกายอุปกรณ์เสริมที่ผู้ป่วยต้องใช้
            แนะนําการปรับปรุงบ้านในกรณีที่ต้องใช้รถเข็น  
          
           - การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ ประเมินความทุพพลภาพ วางแผนการฟื้นฟูพิสัยการเคลื่อนไหว
             ของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ ลดความปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพ
             บําบัด  
         
           - การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ ช่วยสนับสนุนการรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่น 
             ให้คําแนะนําและวางแผนการออกกําลังกาย
 
           - การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน  ช่วยสนับสนุนการรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่น
 
           - การฟื้นฟูผู้ปวยแขนขาพิการตั้งแต่กําเนิด หรือมาเป็นภายหลัง เช่น อุบัติเหตุ หลังจาก
             ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว 

           - การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ วางแผนโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
             โรคหัวใจแต่ละคน
 
          - การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีบทบาทช่วยลดอาการปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด 
            การรักษาความเกร็ง หรือความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อโดยวิธีการต่าง ๆ

 

 

ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000215646 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]