cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
 
 
 
ฝากประวัติสมัครงาน
บริหารการรับสมัครงาน
ใบสมัคร
ตำแหน่งที่สนใจที่สุด (ระบุตำแหน่งตามลำดับมากน้อย)
1.
2.
3.
เงินเดือนที่ต้องการ :
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล :
วันเกิด :
บัตรประชาชนเลขที่
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
ภูมิลำเนาเดิม:.
สถานภาพสมรส
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
อายุ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
E-mail
โทรศัพท์มือถือ:
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาและที่ตั้ง จากปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. วุฒิและสาชาวิชาที่สำเร็จ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา  ปวช.  ปวท. ปวส.  อนุปริญญา vvv
มหาวิทยาลัย (ในประเทศ)
มหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ)
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน โทร จากพ.ศ. -พ.ศ. ตำแหน่งและลักษณะงานที่ทำ สาเหตุที่ออก
ข้อมูลความสามารถ
พิมพ์ดีดไทย: คำ/นาที ขับรถยนต์ :
พิมพ์ดีดอังกฤษ: คำ/นาที ขับรถจักรยานยนต์:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์: ความสามารถพิเศษอื่นๆุ:
 
 
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]